dr Joanna Kinastowska

Radna Dzielnicy Wilanów

Klub Radnych Niezależnych

Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

54. Odpowiedzi na interpelację ws. legalności banerów reklamowych umiejscawianych w obszarze objętym Wilanowskim Parkiem Kulturowym

Bardzo mnie, jak i mieszkańców dzielnicy cieszy fakt, że „Zarząd Dzielnicy podejmuje liczne działania, mające na celu walkę z nielegalnymi reklamami na terenie dzielnicy m. in. poprzez powiadamianie o lokalizacji reklam właściwych organów kontrolnych, nakładanie opłat za nielegalne zajęcie pasa drogowego”. Skoro nasza wspólna przestrzeń publiczna nadal jest pełna takich reklam, znaczy, że działania te są niewystarczające. 

Proszę więc nadal o informację kto konkretnie - jaka jednostka w Urzędzie Miasta i/lub Dzielnicy zajmuje się egzekwowaniem zapisanych we wspomnianej Uchwale zakazów i ograniczeń? Czy Zarząd Dzielnicy Wilanów przeprowadzi akcję edukacyjną wśród mieszkańców dotyczącą prawa zamieszczania banerów, tablic czy znaków reklamowych?
Zwracam się jeszcze raz z ogromną o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich reklam i banerów umieszczonych niezgodnie z prawem obowiązującym. Rejon ul. Vogla i Przyczółkowej znajdują się w obszarze chronionym Wilanowskiego Parku Kulturowego a co kawałek mamy do czynienia z różnymi formami komunikacji marketingowej. Notorycznie na płocie przy ul. Vogla/Przyczółkowa -teren w zarządzie Dzielnicy Wilanów, banery reklamowe wiszą, bo postawiona(na mój wniosek) tablica zarosła chwastami. Ostatnio przy ul. Europejskiej/Przyczółkowej (naprzeciw Bricoman ) bije po oczach olbrzymi bilboard – czy jest on legalnie postawiony w myśl obszaru chronionego? Jeśli nie proszę o podjęcie stosownych działań, zwłaszcza, że na tej działce znajdują się już inne wielkie plansze reklamowe.

W odpowiedzi udzielonej dnia 27.09.2017 przez Burmistrza T. Ciorgonia dowiedziałam się, że urządzenia reklamowe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a weryfikacji takich zgłoszeń i projektów dokonuje Prezydent m.st.Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Odpowiednim organem do ich kontroli jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. Prowadzi on aktualnie szereg postepowań, gdyż w wielu przypadkach reklamy powstają w wyniku samowoli budowlanej niektórych właścicieli nieruchomości. We wskazanej przeze mnie lokalizacji na ul. Europejskiej/Przyczółkowej organ administracji wnosił wiele decyzji sprzeciwu do zgłoszeń budowy reklam, a nadzór budowlany prowadzi od 2012 roku postępowanie w sprawie samowolnie postawionych reklam. W kwestii postawionego ostatnio bilboardu urząd zwracał się w IV 2017 r. do PINB z prośbą o kontrolę.
Cóż wynika z tego, że walka z takimi reklamami jest długa i mało skuteczna. Czy przyszło nam tylko czekać cierpliwie czy coś jeszcze można zrobić?

W związku z powyższym skierowałam dnia 02.11.br pismo w tej sprawie do Pana Wojciecha Wagnera Z-cy Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta.
Pan Dyrektor zaprosił mnie w odpowiedzi na spotkanie w Biurze dnia 17.11.br. okazało się, że dobrze zna problem i tez jako Wydział Estetyki nie bardzo maja narzędzia by z nim walczyć. Popiera mój pomysł zatem, by zorganizować Komisję w Radzie Dzielnicy Wilanów ( w której obiecał wziąć udział) i podjęcia tematu (w formie uchwały Rady) opracowania Planu Ochrony Wilanowskiego Parku Kultury, który miał w myśl Uchwały Rady Miasta z dnia 29.03.2012 roku powstać w ciągu jednego roku od jej uchwalenia.

Zwróciłam się zatem do Przewodniczącego Komisji Kultury o zorganizowanie posiedzenia komisji w tej sprawie w możliwie najbliższym terminie(na które przygotowałam wszystkie niezbędne materiały). Przewodniczący Piotr Mikucki niestety do dnia 12.12. nie podjął żadnych działań w tej sprawie ani nie przysłał mi żadnej odpowiedzi. Informacje uzyskał ode mnie już 28. 11 i dodatkowo przypominałam telefonicznie. Dlatego też 12.12. przesłałam informacje do wszystkich Radnych (bez odzewu) i na Sesji Rady Dzielnicy w dniu 13.12.br temat poruszyłam.  Wywołało to burzliwą dyskusję, Przewodniczący się dziwnie tłumaczył, że potrzebował czasu na zapoznanie się z dokumentami (przypominał, że to dwie strony A4) i chciał aby włączył się Przewodniczący Komisji Planowania i Strategii - także z PO (który nic tu do tematu nie wniesie, gdyż nie chodzi przecież o zmianę czy analizę obecnego Planu zagospodarowania tylko doprecyzowanie uchwały na temat Wilanowskiego Parku Kultury).

 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!