54. Odpowiedzi na interpelację ws. legalności banerów reklamowych umiejscawianych w obszarze objętym Wilanowskim Parkiem Kulturowym

Bardzo mnie, jak i mieszkańców dzielnicy cieszy fakt, że „Zarząd Dzielnicy podejmuje liczne działania, mające na celu walkę z nielegalnymi reklamami na terenie dzielnicy m. in. poprzez powiadamianie o lokalizacji reklam właściwych organów kontrolnych, nakładanie opłat za nielegalne zajęcie pasa drogowego”. Skoro nasza wspólna przestrzeń publiczna nadal jest pełna takich reklam, znaczy, że działania te są niewystarczające. 

Proszę więc nadal o informację kto konkretnie - jaka jednostka w Urzędzie Miasta i/lub Dzielnicy zajmuje się egzekwowaniem zapisanych we wspomnianej Uchwale zakazów i ograniczeń? Czy Zarząd Dzielnicy Wilanów przeprowadzi akcję edukacyjną wśród mieszkańców dotyczącą prawa zamieszczania banerów, tablic czy znaków reklamowych?
Zwracam się jeszcze raz z ogromną o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich reklam i banerów umieszczonych niezgodnie z prawem obowiązującym. Rejon ul. Vogla i Przyczółkowej znajdują się w obszarze chronionym Wilanowskiego Parku Kulturowego a co kawałek mamy do czynienia z różnymi formami komunikacji marketingowej. Notorycznie na płocie przy ul. Vogla/Przyczółkowa -teren w zarządzie Dzielnicy Wilanów, banery reklamowe wiszą, bo postawiona(na mój wniosek) tablica zarosła chwastami. Ostatnio przy ul. Europejskiej/Przyczółkowej (naprzeciw Bricoman ) bije po oczach olbrzymi bilboard – czy jest on legalnie postawiony w myśl obszaru chronionego? Jeśli nie proszę o podjęcie stosownych działań, zwłaszcza, że na tej działce znajdują się już inne wielkie plansze reklamowe.

W odpowiedzi udzielonej dnia 27.09.2017 przez Burmistrza T. Ciorgonia dowiedziałam się, że urządzenia reklamowe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a weryfikacji takich zgłoszeń i projektów dokonuje Prezydent m.st.Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Odpowiednim organem do ich kontroli jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. Prowadzi on aktualnie szereg postepowań, gdyż w wielu przypadkach reklamy powstają w wyniku samowoli budowlanej niektórych właścicieli nieruchomości. We wskazanej przeze mnie lokalizacji na ul. Europejskiej/Przyczółkowej organ administracji wnosił wiele decyzji sprzeciwu do zgłoszeń budowy reklam, a nadzór budowlany prowadzi od 2012 roku postępowanie w sprawie samowolnie postawionych reklam. W kwestii postawionego ostatnio bilboardu urząd zwracał się w IV 2017 r. do PINB z prośbą o kontrolę.
Cóż wynika z tego, że walka z takimi reklamami jest długa i mało skuteczna. Czy przyszło nam tylko czekać cierpliwie czy coś jeszcze można zrobić?

 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!