Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

46. Legalności banerów reklamowych umiejscawianych w obszarze objetym Wilanowskim Parkiem Kulturowym.

Od dłuższego czasu prowadzę działania mające na celu doprowadzenie do egzekwowania prawa przez Urząd Dzielnicy czy jednostki pomocnicze Urzędu miasta st. Warszawy w stosunku do osób/podmiotów gospodarczych umieszczających nielegalnie swoje banery reklamowe na płotach. We wszystkich tych przypadkach, dopiero po mojej interwencji pisemnej(interpelacja, mail) lub telefonicznej udaje się sprawę zakończyć. W każdym przypadku okazywało się, iż działania tych podmiotów czy osób wynikały z niewiedzy – braku znajomości prawa w tym zakresie. Co jakiś czas pojawiają się w tych samych miejscach i wielu nowych kolejne reklamy, potwierdzające tę tezę. 

Na uwagę zasługuje podkreślenie, iż w omawianym obszarze dodatkowo (oprócz zwykłej zgody właściciela posesji) obowiązywać powinny regulacje wynikające z planów ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Warszawy w dniu 29.03.2012 roku. Uchwała ta mówi wyraźnie, iż :

„§ 2.3 ogranicza się dopuszczalność umieszczania przy ciągach komunikacyjnych tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków do oznakowania związanych z ochroną i udostępnianiem Parku Kulturowego oraz oznaczeń Systemu Informacji Miejskiej…”.

W związku z powyższym proszę o informacje kto - jaka jednostka w Urzędzie Miasta i/lub Dzielnicy powinna zajmować się egzekwowaniem zapisanych w Uchwale zakazów i ograniczeń? § 3.1 tej samej Uchwały wskazywał także na konieczność uchwalenia planu ochronnego Parku Kulturowego, dlatego proszę o informacje kiedy taki plan został uchwalony i czy w ogóle oraz jeśli nie, jak wygląda kwestia egzekwowania postanowień rzeczonej Uchwały - kto jest odpowiedzialny i jakie skutki prawne/finansowe z tego wynikają? Czy Zarząd Dzielnicy Wilanów prowadzi i/lub czy widzi potrzebę prowadzenia w związku z tym akcji informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącą prawa zamieszczania banerów, tablic czy znaków reklamowych?
Zwracam się z ogromną prośbą w imieniu mieszkańców naszej dzielnicy o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich reklam i banerów umieszczonych niezgodnie z prawem obowiązującym. Rejon ul. Vogla, Przyczółkowej, Zawad, Powsina i Kępy Zawadowskiej obfituje w tego typu formy komunikacji marketingowej.

                                           

W odpowiedzi z dnia 01.09.2017 Burmistrz T. Ciorgoń informuje: „ że Zarząd Dzielnicy Wilanów podejmuje liczne działania, mające na celu walkę z nielegalnymi reklamami na terenie dzielnicy m.in. poprzez powiadamianie o lokalizacji reklam właściwych organów kontrolnych, nakładanie opłat za nielegalne zajęcie pasa drogowego. Przy każdej interwencji w sprawie reklam organ powiadamia właściciela terenu, na którym zostały one zlokalizowane. Zatem pojawienie się reklam w tym samym miejscu po wcześniejszej interwencji Zarządu dzielnicy Wilanów wydaje się być działaniem celowym i pożądanym przez zarządzającego terenem” (???) W dalszej części Burmistrz wyjaśnia, że „ Wilanowski Park Kulturowy jako jedna z form ochrony zabytków. mająca na celu m. in. ograniczenie możliwości lokalizacji reklam, nie obejmuje swoim zasięgiem całego obszaru Dzielnicy Wilanów” — to przecież wiadomo ! Ponadto, że „ w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków toczą się prace nad uregulowaniem kwestii zarządzania Wilanowskim Parkiem Kulturowym”.
Nie jest to satysfakcjonujaca odpowiedź, dlatego tez przygotowałam kolejną interpelację w tej sprawie — patrz nr 54.

 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!