62. Poprawy standardu ul. Metrycznej i ul.Sytej

Z uwagi na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, a także – po jej wykonaniu – brak możliwości przejazdu ul. Bruzdową, ul. Metryczna stanie się w naturalny sposób ulicą o większym znaczeniu dla tej części Wilanowa.

Prosiłam wraz z Radnym Tomaszem Kuszłejko o informację, jakie są plany poprawy standardu tej drogi w perspektywie budowy POW i docelowego jej funkcjonowania (od granicy realizacji przejazdu nad POW do ul. Bruzdowej – czyli ok 150 m). Czy inwestor POW przewidział przebudowę całej tej drogi w ramach swoich zadań? Czy Zarząd widzi potrzebę realizacji na wskazanym ok. 150 m. odcinku części ul. Metrycznej chodników dla pieszych, bezpiecznej drogi rowerowej w formie ścieżki lub kontrapasu (która/który powinien w dalszym przebiegu łączyć się poprzez ul Sytą z ul. Vogla - np. w formie jak na grafice poniżej) ? Czy od przejazdu nad POW do ul. Vogla planowana jest przebudowa lub remont ul. Sytej i uwzględnienie bezpiecznej drogi rowerowej, poprawy istniejących chodników?
Czy wzdłuż ul. Metrycznej Urząd planuje posadzenie zieleni izolacyjnej, w tym szpaleru drzew, które w naturalny sposób tworzyłyby ochronę terenów na południe przed hałasem i zapyleniem oraz spalinami – również z POW?
Z uwagi na fakt, że będzie to ulica o zwiększonym ruchu - w stosunku do dnia dzisiejszego – zwróciliśmy również uwagę na konieczność wyznaczenia bezpiecznych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Bruzdową, z uwzględnieniem przystanków komunikacji miejskiej. Zadaliśmy pytanie jak będzie odbywała się komunikacja piesza pomiędzy ul Sytą a ul. Metryczną i ul. Sytą na północ od POW oraz na południe od – docelowo po realizacji przejazdu nad POW?

Dnia 22.11.2017 r otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że przebudowa ul. Metrycznej ujęta jest w dwóch opracowaniach. W ramach budowy POW planowana jest przebudowa 180 m od ul. Sytej w kierunku wschodnim. Pozostała część do ul. Bruzdowej zostanie zrealizowana w ramach jej przebudowy. Burmistrz poinformował także o przekazaniu tej interpelacji ( odnośnie ul. Sytej) do ZDM - zarządcy drogi.

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!