64. Komunikacji pieszo-rowerowej przez ul. Trójpolową i mostek na rzece Wilanówka

W Budżecie Partycypacyjnym w 2016 roku został zgłoszony projekt budowy nowego mostu dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Wilanówką, który miał nawiązywać do użytkowanego w latach 70-tych głównego szlaku komunikacyjnego pomiędzy Zawadami a Wilanowem poprzez ul. Trójpolową. Zakładał on stworzenie dodatkowej możliwości dla komunikacji rowerowej i pieszej z Zawad do Wilanowa i odwrotnie. Został on jednak odrzucony na etapie weryfikacji.

Projekt taki przyczyniłby się nie tylko do sprawnego połączenia dwóch oddzielonych części dzielnicy, lecz zapewniłby dzieciom i młodzieży z Zawad bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy domem a szkołą, halą sportową, basenem czy Centrum Kultury Wilanów. Mieszkańcom Wilanowa ułatwiłby spacery i wycieczki rowerowe nad Wisłę czy do Rezerwatu Morysin. Dla rowerzystów byłaby to forma komunikacji, dużo bardziej zdrowa niż ścieżką rowerową wzdłuż zakorkowanej ulicy Vogla.
Zwracam się zatem z pytaniem czy istnieje nadal formalna przeszkoda by nowy mostek połączył tereny po obu stronach Wilanówki? Czyje są to tereny i czy istnieje konieczność wykupu gruntów pod tą inwestycję. Jeśli tak, to jakie byłyby szacunkowe koszty i możliwości ich nabycia. Jaki byłby szacunkowy koszt wybudowania w tym miejscu ścieżki rowerowej?

Dnia 28.11.2017 r. otrzymałam odpowiedź, w której Burmistrz A. Buczyński informuje, że „ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji niezbędna jest regulacja na rzecz Miasta st. Warszawy stanów prawnych gruntów aktualnie użytkowanych rolniczo, na których możliwa byłaby budowa ciągu pieszo-rowerowego” Szacunkowy koszt takiej inwestycji (w tym wykupu gruntów i dokumentacji projektowej) to około 4.200.000 zł.

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!